Új Széchenyi Terv Pályázatok 2011 Szakértői portálunkon rengeteg hasznos információt talál a pályázatokkal kapcsolatban! Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

www.ujszechenyitervpalyazatok.hu
/ 2011.05.24. » tovább a blogra...
 

Támogatások


Munkahelyek megőrzésért

„MUNKAHELYEK MEGŐRZÉSÉÉRT”

az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló,
a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésében megvalósuló központi munkaerő-piaci program

1. A program célja:

- a munkahelyek megőrzése, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatások biztosítása,
- a létszámleépítésben érintett munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, új munkahelyen történő ismételt munkába helyezése, az ezzel kapcsolatos munkaerő-piaci képzés támogatása, a munkába helyezést közvetlenül elősegítő szolgáltatások biztosítása és a munkaerő mobilitásának növelése
- hozzájárulni az érintett munkáltatók foglalkoztatásának megtartásához.

A program megvalósításában a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, a regionális munkaügyi központok és a munkáltatók vesznek részt.

2. A program célcsoportja:

 közvetlenül a regionális munkaügyi központok,
 a kettőnél több régióban levő telephely tekintetében támogatást igénylő munkáltató esetén a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSzH),

akik a következő feltételeknek megfelelő célcsoportok számára kezdeményezhetik a támogatást:
a) azok a legalább 3 főt foglalkoztató munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg – legfeljebb egy év – nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják; valamint az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz az 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal, bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették,és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy

akik a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaidőnél rövidebb, de negyedéves átlagban legalább a törvényes munkaidő 50%-át elérő – munkaidőben foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

b) azok a munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg – legfeljebb egy év – nem tudják megtartani ,illetve kihasználni és ezt piacelemzéssel alátámasztják és annak ellenére hogy a létszámcsökkentés tervezett nagysága nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket, létszámleépítési szándékukról, illetve foglalkoztatási nehézségükről a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a 2.sz. melléklet szerinti adattartalommal írásban tájékoztatták és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy

a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkavállalóikat/azok egy részét a törvényes munkaidőnél rövidebb, de legalább negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét elérő – munkaidőben foglalkoztatják és vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

c) azok az álláskeresők, akik munkahelyüket a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerint csoportos létszámleépítés keretében veszítették /veszítik el és ezt a munkáltató a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes munkaügyi központ felé bejelentette, továbbá azok, akik ugyan nem érintettek a csoportos leépítésben, de munkaviszonyukat a munkáltató működési okból rendes felmondással szüntette/szünteti meg meg, továbbá a programban történő részvételről nyilatkoztak. (3.sz. melléklet)


3. Kizáró okok:

 csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, valamint
 lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás, MPA, illetve más pénzügyi alapok, központi költségvetés felé),
 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
 az elmúlt két évben részesült munkahelymegőrző támogatásban,
 egyéb (hazai, illetve Uniós, pl.: OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezeléséhez támogatásban részesül,
 amelynek saját tőkéje a 2007. évi vagy 2008. évi lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 amely nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a programban biztosított támogatások megítélését érdemben befolyásoló valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltat,
 aki az Flt. 8. § (5) b) szerinti kötelezettségének az elmúlt 2 évben nem tett eleget.


4. Igényelhető támogatás formái:

4.1 Munkahely megőrző bértámogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(2008.) Támogatás mértéke Feltétel
(támogatás havi mértéke) Támogatás
időtartama Továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
1. 3 és 50 fő között érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 75 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a legfeljebb
12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával
2. 51 és 250 fő között érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 50 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a 3 – 12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával
3. 250 fő fölött érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 25 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a 3 – 12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával


4.2 Munkahelymegőrzést célzó kereset kiegészítés csökkentett idejű foglalkoztatás esetén

Amennyiben a munkaidő mértéke a negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét eléri, de a törvényes munkaidőnél kevesebb, a munkáltató kérelmére a csökkentett munkaidővel arányos munkabér és járulékai a korábbi munkabér és járulékai 80%-os mértékéig egészíthető ki.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a dolgozóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges – csökkentett – munkaidőt és az arra járó keresetet valamint a kieső munkaidőre eső személyi alapbér 80%-át.


4.3 Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás

Átlagos statisztikai
állományi létszám
(2008.) Támogatás mértéke Feltétel
(támogatás havi mértéke) Támogatás
időtartama Továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
1. 3 és 50 fő között érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 75 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a legfeljebb
12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával
2. 51 és 250 fő között érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 50 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a 3 – 12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával
3. 250 fő fölött érintett munkavállalók
bérének és ténylegesen
kifizetett járulékok 25 %-a maximum munkavállalónként
a kötelező legkisebb
munkabér és járulékainak 150 %-a 3 – 12 hónap megegyezik
a támogatás időtartamával


4.4 Munkaerő-piaci szolgáltatás

A programhoz kapcsolódó humán szolgáltatási tevékenység a munkaviszony megszüntetés előtti időszakban is biztosítható.
A szolgáltatást külső szervezet is végezheti a munkaerő-piaci program keretében. A program keretében közvetlenül az elhelyezkedés érdekében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás támogatható.


4.5 Munkaerő-piaci képzés

A program keretében a 2. a) és 2. b) pontban részletezett a célcsoportba tartozó munkáltatóknál alkalmazott munkavállaló munkaviszony melletti képzése is, ha a munkáltató a képzés költségéhez legalább 20%-os mértékben maga is hozzájárul, továbbá vállalja a képzés befejezését követően a képzés idejével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatást. A 45 év feletti munkavállalók esetében a legalább 20% mértékű munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni.

4.6 Munkába járással összefüggő költségek támogatása

a) Helyközi utazás támogatása

A 2./c) célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató munkáltató és munkavállaló számára nyújtható 12 hónapig, a jogszabály adta lehetőségek szerint 100%-os mértékben.
A bérköltség támogatás és a helyközi utazási támogatás a célcsoportba tartozó álláskeresők foglalkoztatása esetén együttesen is nyújtható.

b) Csoportos személyszállítás támogatása

A 2./c) célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató munkáltató számára nyújtható 12 hónap időtartamra, a személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.


5. A programhoz történő csatlakozás menete

A regionális munkaügyi központ és az FSzH az átmeneti gazdasági visszaesés következtében támogatási igényét bejelentő munkaadóval felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehetőségéről.

Együttműködési szándék – azaz a munkáltató munkahely megtartási hajlandósága – esetén a munkaügyi központ, illetve az FSzH az igények és a lehetőségek figyelembe vételével a munkaadóval közösen munkaerő-piaci programot dolgoz ki. A programot a regionális munkaügyi központ véleményezésre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz eljuttatja. A programtervek benyújtása és értékelése a meghirdetéstől számítva folyamatosan történik.

Az FSzH a munkaügyi központoktól hiánytalanul beérkezett dokumentumokat 3 munkanap alatt véleményezi és támogatásra javasolt programterveket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére továbbítja. A benyújtott munkaerő-piaci programok MAT elé terjesztését megelőző szakértői csoport készíti elő javaslattételre.
A szakértői csoport az MAT oldalai, a SZMM, az FSZH és az OFA képviselőiből áll.
A szakértői munkacsoport összehívásáról és működtetéséről az FSzH gondoskodik.

A minisztériumhoz minden hónap 5-éig beérkezett programokról 15 napon belül javaslatot készít.

A szociális és munkaügyi miniszter – a szakértői csoport véleményének figyelembevételével – a benyújtott programokról a tárgyhót követő hónap 5-ig döntés hoz.


6. A pályázathoz, programtervhez benyújtandó dokumentumok

A pályázat/munkaerő-piaci program szakmai megalapozása

a) A pályázat, munkaerő piaci program szakmai megalapozása, amelyen be kell mutatni:
 a munkaerő-piaci program által érintett kistérség munkaerő-piaci helyzetét,
 a támogatást kezdeményező munkaadó(k) rövid bemutatása-tevékenységi körét, foglalkoztatási és pénzügyi helyzetét, a régióban, kistérségben elfoglalt helyzetét, a munkaügyi központtal való együttműködés tapasztalatait,
 a kialakult foglalkoztatási problémát, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelmű kapcsolatát, (E pontot a 2. c) pontba tartozó munkavállalókat alkalmazó munkaadóknak nem kell bemutatni.)
(Részletesen be kell mutatni továbbá az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeket, azok okait, átmeneti jellegét, az általa érintett csoportok jellemzőit.)
 A munkaadó(k) eddigi és tervezett intézkedéseit a foglalkoztatás fenntartására és a jövőre vonatkozó terveit.
(Be kell mutatni a munkáltató által eddig megtett és tervezett további intézkedéséket, az intézkedésekre eddig felhasznált és a későbbiekben felhasználandó saját forrásokat és a foglalkoztatási problémák kezelésének módját, a támogatás tervezett felhasználását és annak várható hatását.)
 A jelentkező probléma megoldása érdekében igényelt támogatás(ok)at, azok időtartamát, mértékét, az érintett munkavállalók ismérveit (létszám, munkakör, végzettség stb.)
b) A Kkv tv szerint közepes vagy nagy vállalkozásoknak, valamint az ötven főnél nagyobb létszámot alkalmazó egyéb munkáltatóknak az előzőeken túl a 2009-2010. évre vonatkozó üzleti és részletesen kidolgozott foglalkoztatási tervét is be kell mutatni, valamint részletesen alátámasztott költségvetés kidolgozása szükséges a foglalkoztatás megőrzése érdekében szükséges saját forrásról, beleértve az esetleges hitelfelvételt és az igényelt támogatás tervezett felhasználását is.

 A részletes foglalkoztatási és üzleti terv bemutatásától abban az esetben lehet eltekinteni, ha a munkáltató nem több mint 3 hónapra igényli a támogatást. Amennyiben a későbbiekben a munkáltató újra igényel támogatást (maximum az ezzel együtt 12 havi foglalkoztatás erejéig, úgy már a részletes üzleti és foglalkoztatási terv beadása szükséges.)
A munkáltatóra vonatkozó az előzőekben felsorolt információkat és nyilatkozatokat a támogatást igénylő munkaadó biztosítja a regionális munkaügyi központ részére.


Mellékletek

a) A munkaerő-piaci program adott foglalkoztatási problémára gyakorolt, a támogatásnak, illetve a támogatás elmaradásának a térségi, kistérségi hatásainak bemutatását, valamint a munkaügyi központ javaslatát a támogatás formájára, mértékére, időtartamára,
b) Amennyiben az adott régió részéről azonos időszakban több munkaerő-piaci program beadása is történik, ezek rangsorolását.
c) A pályázathoz, programtervhez csatolni kell a programban résztvevő munkáltató(k) 2007. évi és 2008. évi előzetes, 2008. május 31-ét követően elfogadott mérlegét.
d) A programhoz benyújtandó, a melléklet szerinti adatlap(ok)at értelemszerűen.
e) Mellékelni kell a munkáltatók nyilatkozatát arról, hogy a 2. pontban felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.
f) Nyilatkozat az eddig igénybe vett de minimis támogatásokról.
g) A munkaadó azonosítására alkalmas információk – 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány.


Munkahely Megőrzés :: Támogatások

Letölthető dokumentumok